การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีประโยชน์ในการตอบสนอง
ความต้องการ ของมนุษย์ หรือสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น แร่ธาตุ ป่าไม้
สัตว์ป่า ฯลฯ เป็นต้น

การอนุรักษ์ ( conservation )


การทำให้ทรัพยากรฯ คงสภาพเดิม หรือเกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด ซึ่งเริ่มจาก

1. การสำรวจข้อมูล ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น แหล่งที่มา ปริมรณ คุณลักษณะ
คุณสมบัติ วิธีการนำมาใช้ ผลกระทบของการสูญเสีย สาเหตุของการขาดแคลนหรือเสื่อมคุณภาพ

2. การป้องกันรักษา การพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับทรัพยากรธรรมชาต
ิให้น้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย เช่น การจัดการแบบเด็ดขาด - การจับกุมผู้กระทำผิด

การจัดการ ( management )


การจัดการใช้ทรัพยากรฯ อย่างถูกวิธีและเป็นระบบ เพื่อให้ทรัพยากรฯ เพียงพอกับความต้องการ
และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทำได้โดย

1. การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อใช้แล้วมีสมบัติไม่เหมาะที่จะใช้ต่อ
ต้องมีการปรับปรุง และฟื้นฟูคุณภาพให้ดี ก่อนนำกลับมาใช้ เช่น การบำบัดน้ำเสีย
การใส่ปุ๋ยบำรุงดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การซ่อมแซมอุปกรณ์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

2. การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ ทรัพยากรฯ ให้ถูกประเภทถูกวิธี จะเกิดประโยชน์สูงสุด
ผลพลอยได้จากการใช้ ทรัพยากรฯ นำมาใช้ประโยชน์ต่อได้อีก เช่น นำขี้เลื่อยมาอัดเป็นก้อน
เป็นแท่ง เพื่อทำเฟอร์นิเจอร์แทนแผ่นไม้

3. การนำกลับมาใช้ใหม่ ( recycle )

4. การแสวงหาแหล่งทรัพยากรเพิ่มเติม เช่นการสำรวจแหล่งแร่ในทะเลลึก แหล่งน้ำมันดิบ
การสำรวจแหล่ง ทรัพยากรฯ จากนอกโลก

5. การหาสิ่งอื่นมาทดแทน เช่น ใช้เส้นใยสังเคราะห์แทนขนสัตว์ ใช้อะลูมิเนียมแทนเหล็ก
ใช้พลาสติกแทนไม้ ้ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนเชื้อเพลิง

foot.gif.png